Image alt Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

The nAMD Barometer Leadership Coalition

Meet our members

Professor Tariq Aslam

Professor Tariq Aslam

Dr Jane Barratt

Dr Jane Barratt

Professor Gemmy Cheung

Professor Vincent Daien

Professor Vincent Daien

Professor Vincent Daien

Professor Bora Eldem

Professor Bora Eldem

Professor Robert Finger

Professor Robert Finger

Professor Richard Gale

Professor Richard Gale

Professor Laurent Kodjikian

Professor Laurent Kodjikian

Professor Xiaofeng Lin

Professor Xiaofeng Lin

Professor Anat Loewenstein

Professor Anat Loewenstein

Professor Paul Mitchell

Professor Paul Mitchell

Dr Mali Okada

Dr Mali Okada

Professor Francisco Rodriguez

Professor Francisco Rodriguez

Ms Jude Stern

Ms Jude Stern

Mr James Talks

Mr James Talks

Dr David Wong

Professor Focke Ziemssen